تبلیغات
Teaching taekwondo by master Abedi
Teaching taekwondo by master Abedi18 نکته مبارزه ای

۱۸ نکته در مورد مبارزه...

۱۸ نکته در مورد مبارزه

نكته 1: ارزیابی تكنیك وتاكتیك حریف : می بایست سریعاً اقدام به ارزیابی حریف مقابل نمائیم وچنانچه ازقبل اورامورد ارزیابی قرادداده بودیم استراتژیهای حمله مناسب رااجرانمائیم برای ارزیابی حریف درنظرگرفتن نوع گاردچپ یا راست پا بودن حمله یا ضرحمله كاربودن واصولاً شیوة مبارزه ونقاط ضعف وقوت وی مهم است.


نكته 2: تطبیق فیزیك بدن با حریف مقابل : آیا حریف ازماكوتاهتراست یا بلندتر؟ بنابراین باتوجه به اختلاف قدبین خودوحریف میبایست شیوة مناسب مبارزه با حریف رااتخاذ نمائم .

نكته 3: موقعیت سنجی دركسب امتیاز: بدلیل سرعت ضربات ، فرصت وموقعیت های كسب امتیازبسیاركوتاه است وچنانچه مبارز به سرعت ازموقعیت های ایجادشده استفاده ننمایدویا كند عمل كندبعیداست دربالا بردن امتیازات خودچندان موفق باشد ضمن آنكه یك مبارزه خوب بااتخاذ استراتژی صحیح موقعیت های كسب امتیازرابرای خود ایجاومینماید ومنتظرفراهم شدن موقعیت نمی شود.

نكته 4: تقسیم انرژی ونفس دركل سه راند: بسیاردیده شده كه بازیكنانی درراندهای اول ودوم بسیارخوب ظاهرشده ولی ناگهان آنقدربه اصطلاح كم می آورندكه یك مبارزة برده رابه باخت تبدیل می كنندضمن آنكه بروز چنین حالتی حتی می تواندبرای وی بسیارخطرناك هم باشد زیرابا بروز خستگی وكم آوردن نفس دیگرتوان دفاع صحیح ویا جابجایی به حداقل رسیده وممكن است درچنین شرایطی حتی ناك اوت گرددبنابراین بایدبگونه ای عمل كردكه راندآخربا راند اول یكسان بوده ویا حتی اكتیوتروفعال ترنیزبود واگربدین طریقه عمل كنیم كه برای راندآخرانرژی بیشتری راذخیره كرده باشیم می توانیم ازخستگی حریف مقابل نیز كمال استفاده راببریم .

نكته 5: تغییرروند مسابقه درشرایط بحرانی : ازادامة روند مبارزه درحالیكه بنفع شما نیست اجتناب كنیدوفوراً شیوة مبارزه را تغییردهید مثلاً اگراستراتژی ضرحمله بنفع شما نیست سعی كنید بیشترازحمله استفاده كنید ویا اگرمبارزه درحال سكون سشودی برایتان نداردشیوة رقص پا وجابجایی وتحرك پیشه كنید درهرصورت سعی كنید با تغییربه موقع شیوه ها تمركزحریف را بهم ریخته واستراتژی اوراخشی سازید ،حتماً تابحال شاهدبوده اید كه مبارزی درعین حال كه چندین امتیازازحریف عقب است با اتخاذیك استراتژی جالب وی رابه كناره های شی هاپ جانگ نزدیك كرده وآنقدربه اوحمله می كندواورامجبوربه بیرون رفتن ازمحوطه ودرنتیجه گرفتن اخطارمینماید و6 اخطار میكند وازحریف برنده یك بازنده می سازد ومبارزه رابنفع خودخاتمه میدهد ، این نمونه ای ازروش تغییرروند مسابقه درشرایط بحرانی میباشد . 

نكته6: حركت درچارچوب قوانین : انجام مسابقه درچهارچوب قوانین جاری ونگرفتن اخطارها ی متعددحداقل دوحسن خوب داردیكی انجام بازی جوانمردانه ودیگر ازدست ندادن امتیازوچه بسیار بازیكنانی كه فقط بدیل گرفتن اخطار بیشترنسبت به حریف مبارزه راواگذار كرده اند .

نكته7: تسلیم ناپذیری : یك مبارز خوب تا آخرین لحظه دست ازتلاش برنمی داردچه آنكه ازحریف جلوست ومی بایددرحفظ امتیازونتیجه بكوشدوچه آنكس كه ازحریف خود عقب افتاده هیچگاه نبایدتسلیم شده وفكركندكه دیگركاری ازدست وی برنمی آید زیرا بارها اتفاق افتاده كه بازیكنی با توجه به امتیازات متعدددی كه عقب بوده بناگاه درآخرین لحظات توانسته ازحریف جلو افتاده ویك بردشیرین نصیب خودسازدویا اینكه با یك حركت سریع وی راغافلگیركرده وحتی ناك اوت نماید .

نكته8: دست كم نگرفتن حریف : هیچگاه هیچ حریفی رادست كم نگیرد زیرااینكارمیتواند گاهی غیراز، ازدست دادن امتیاز حتی خطرناك هم باشد .

نكته9: اثر گذاری مثبت برروی داور: با ارایه بازی جوانمردانه ونیز رفتاراحترام آمیز با حریف مقابل وداوران وراُی آنها بخصوص درهنگامیكه اخطاری دریافت نموده  واحساس می كنیدممكن است این اخطارمنصفانه نباشد ویازمانی كه رفتارغیرورزشی حریفتان، شما راعصبانی میكندنمی بایست ازحیطة رفتارومنش پهلوانی خارج شده ورفتاری غیراصولی بروزدهید درچنین حالاتی باحفظ آرامش وثبات روانی می توانید برروی همه اثرمثبت بگذارید بخصوص داوران .

نكته 10: بزرگنمایی نكردن ضربه حریف : سعی كنیدتاآنجا كه می توانید ضربة حریف را كم اهمیت وحتی بی اثرجلوه دهیدخیلی ازبازیكنان كم تجربه هنگامیكه مثلاً ضربه ای وولوبی اثربه كلاهشان اصابت می كندویا ازكنارآن ردمی شودبلافاصله دست به كلاه برده وآنرا جابجا میكنند واین عمل می تواند به داورقدرت ضربه را القاء نماید.

نكته11: تقدم تكنیك : به این فكرنكنید كه كدام ضربه راخوب اجرامیكنید بلكه باید بیابید كدام ضربه راحریف میخوردودرآن نقطه ضعف داردوسعی كنید همان ضربه را به حریف وارد كنید.

نكته12: حركات فریبنده وجابجایی ها : حركات فریبنده با پا ویا بدن دراداره مسابقه نقش بسزایی دارد واصولاً هدف ازحركات فریبنده برهم زدن تمركز حریف ، برهم زدن روند حمله حریف ، ایجاد رخنه دردفاع وگارد واستقرارحریف ، استفاده ازغفلت حریف برای اجرای تكنیكی مؤثر ، ایجاد فاصله ویا كم كردن سریع فاصله ، فراهم ساختن موقعیت حمله وضدحمله ، برهم زد ن تعادل حریف ، تحریك حریف به واكنش و كلام آخربه اشتباه انداختن حریف میباشد .

نكته13: انعطاف پذیری درهنگام فشارهای تكنیكی وروانی : فرض كنید دركشورومحیطی بیگانه سرگرم مبارزه باحریفی هستید كه طرفداران زیادی نیزاورامورد تشویق قرارداده وسروصدای زیادی نیز ایجادكرده اند حریف هم تحت تاُثیر همین تشویق ها فشارزیادی به شمامی آورد درچنین موقعیتهایی انعطاف پذیری شما هرقدربیشترباشد واجازه ندهدتمركزتان بهم بخورد واتكاء بنفس خودراازدست ندهید می توانید ازهمة توانمندی خود استفاده كنید .

نكته 14: پنهان كاری ، عدم اطلاع حریف ازاستراتژی ما : درطول مبارزه بایدبگونه ای عمل كنیم كه حریف ازشیوة واستراتژی مبارزه ما اطلاع نیابد،اززمان  حمله ونوع آن هرچه كمتر مطلع گردد بهتر میتوان ازوی امتیاز گرفت ویا امتیاز كسب شده را حفظ نمود.

نكته 15: پیروی واطاعت ازكوچ : بازیكن هرقدرهم مجرب وكاركشته باشدمی بایست كه نظرات سازنده كوچ خوددربكارگیری شیوة حمله وضدحمله ویا مواقع بحرانی استفاده كندزیراكوچ هنگام مشاهده بازی هردومبارز ، بدورازفشار تكنیكی وروانی حریف قراردارد وبااتكاء به تجربیات خودمی تواند تكات كلیدی با ارزشی دراختیاربازیكن قراردهد .

نكته 16: حفظ بدن ازآسیت دیدن : حتی الامكان ازدرگیریهای زیادوبی مورد وبی نتیجه ویا اجرای تكنیك بدون دقت كافی خوداری نمائید همچنین مواظب حریفی كه سطح فنی وتكنیكی اوازشما پائین تراست باشید زیراچنین حریفانی امكان صدمه زدن بیشتری نسبت به حریفان وارد وفنی دارند . حریفانی كه بیش ازحدهیجان زده باشندمی توانند باعث اسیب دیدن ماگردندبنابراین میبایست مواظب چنین حریفانی نیزبود .

نكته 17: بازیخوانی : یكی ازویژگیهای مهم یك مبارزقدرت بازیخوانی درمبارزه است وهرقدراین نیرودرفردقویتر وسریعترباشد وبخوبی پی به استراتژی حریف ببردمیتواندراهكاركسب امتیازیا حفظ آنرا بكاربندد.

نكته 18:‌عدم اجرای تكنیك های بیمورد:‌ بازیكن میبایست ضمن اداره كردن بازی ودردست داشتن ابتكار عمل ازاجرای تكنیك های بیمورد اجتناب ورزد سه حالت ازمبارزه را درنظربگیرد .

1-بازیكن ازنظرامتیازی جلوست ،‌دراینحالت با انجام حركات اضافه احتمال به خطرافتادن وازدست دادن امتیازدور ازذهن نیست بنابراین میبایست با جابجایی ها ورقص پاها ی مناسب وفریب دادن حریف روند بازی را بسود خودحفظكنیم .

2-بازیكن درشرایط مساوی با حریف بسرمی برد ،‌دراین حالت نیزهرحركت نسنجیده ای می تواند گران تمام شود بنابراین تا مطمئن نشده اید وفرصت صحیح ضربه بدست نیاورده اید نتیجه را حفظ وبدنبال فرصت باشید.

3- بازیكن عقب افتاده ونیازونیازبه كسب امتیازدارد ،‌ درحالت سوم هم نمیبایست بی گداربه آب زد زیرا هرحركت بدون تفكرمی تواند به ازدست دادن امتیازبیشترمنجرشود وباید با تغییرشیوة بازی ودرپیش گرفتن استراتژی مناسب امتیازعقب افتاده را جبران نمود

دوشنبه 3 تیر 1392 توسط سینا | نظرات ()

اهداف تمرینات روی هدف (میت)
روایت
نظر شما ؟؟؟ مهمترین عامل حركت ماست.
تماس
اسامی بخشی از شاگردان كمر دان 3 به بالای استاد عابدی
18 نکته مبارزه ای
استاد کانگ
معرفی مختصر هیئت تکواندو
چرا سفید ؟
معنی تکواندو
آموزش فرم های تکواندو
تاریخچه تکواندو در ایران
افتخار آفرینان استان آذربایجان شرقی
پومسه و کیوروگی
اعضا و نشست ها در تکواندو
آیتک معمارزاده تحت تعلیم استاد علی اکبر عابدی
ترتیب کمر های تکواندو
گالری عکس تکواندو
اصطلاحات اجمالی تکواندو به زبان کره ای
اصطلاحات ورزش دفاعی تکواندو
فلسفه کمربندهای هنر رزمی دفاعی تکواندو
عکس های استادان بزرگ تکواندو اکبر و رضا عابدی در گنجویان تبریز

مهر 1392
شهریور 1392
تیر 1392
تیر 1391
خرداد 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390

سینا

بانك اطلاعات فدراسیون تكواندو
سایت شخصی سینا
تکواندو
از من
تبادل لینک 118
سینا (سلام به همتون)
هیئت تکواندو ایلخچی
عینک آفتابی 2013 مردانه
ساعت دیواری فانتزی
دانلود آهنگ جدید امید جهان
تبادل لینک

تبادل لینک 118
فانی چت
سایت تفریحی فانی فاز
بورس بازان
افزایش بازدید رایگان
مانتو تابستانه
تکواند قم
كودك باهوش و متفکر
امین و مهشید و خدای مهربون
با سلام....
دانلود کلیپ
خبرهای روز

میزان آشناییتون از تکواندو چقدر است؟


بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عددsina nahadi
Online User

کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود Chrome
اس ام اس

.: Weblog Themes By PayamBlog :.

 

PayamBlog

VPN

فال روزانه